Belanjawan 2024 perlu fokus pacu pertumbahan ekonomi

Gambar hiasan : mysumber.com

Belanjawan 2024 memainkan peranan yang penting dalam Pelan Induk Perindustrian Negara (NIMP 2030). NIMP 2030 adalah pelan induk jangka panjang yang bertujuan untuk memastikan Malaysia mencapai kedudukan sebagai negara maju yang mempunyai ekonomi kukuh dan dinamik menjelang tahun 2030. Oleh itu, Belanjawan 2024 perlu dirancang dengan teliti dan strategik untuk menyokong visi dan matlamat yang terkandung dalam NIMP 2030.

Salah satu aspek penting dalam penyediaan Belanjawan 2024 adalah penyelarasan matlamat yang ditetapkan dalam NIMP 2030. Ini termasuk matlamat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan, pemerkasaan industri, pengurangan jurang ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan inovasi. Belanjawan ini harus menyelaraskan perbelanjaan dengan matlamat untuk memastikan semua aspek perancangan ekonomi negara diselaras dengan visi jangka panjang.

Pemacu pertumbuhan ekonomi

NIMP 2030 menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan peralihan kepada industri berteknologi tinggi. Belanjawan 2024 perlu memberi tumpuan kepada sektor-sektor strategik yang telah dikenal pasti dalam NIMP 2030. Oleh itu, belanjawan ini perlu menyediakan dana yang mencukupi kepada sektor-sektor seperti elektrik & elektronik, kimia, kenderaan elektrik (EV), penerbangan, farmaseutikal serta mineral dan logam. Ini termasuk sokongan untuk penyelidikan dan pembangunan dalam bidang-bidang ini, insentif cukai dan kemudahan pembiayaan untuk syarikat-syarikat dalam sektor berkenaan. Dengan meningkatkan daya saing dan kebolehdayaan industri, Malaysia mampu berdiri kukuh di pasaran serantau dan global.

Inovasi dan keupayaan teknologi

Untuk mencapai kedudukan sebagai pemimpin dalam industri berteknologi tinggi, Malaysia perlu menyokong inovasi dan penggunaan teknologi terkini. Belanjawan 2024 perlu menyediakan dana untuk penyelidikan dan pembangunan dalam bidang seperti kecerdasan buatan (AI), robotik, automasi, dan internet kebendaan (IoT). Ini termasuk pemberian insentif kepada syarikat-syarikat yang melibatkan diri dalam R&D teknologi tinggi dan penyediaan program latihan untuk meningkatkan kemahiran dalam teknologi baharu.

Pemerkasaan ekonomi rakyat

Pemerkasaan ekonomi rakyat juga merupakan aspek penting dalam NIMP 2030. Belanjawan perlu menyediakan bantuan kewangan kepada golongan berpendapatan rendah, mendorong perkembangan usahawan tempatan, dan memberikan peluang pekerjaan yang berkualiti. Pemerkasaan ekonomi rakyat akan membantu mengurangkan jurang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pembangunan modal insan IR 4.0

Pembangunan modal insan berkemahiran tinggi adalah asas kepada pertumbuhan ekonomi yang mapan. Untuk mencapai matlamat NIMP 2030, Malaysia perlu mempunyai tenaga kerja yang berkualiti dan mahir. Oleh itu, Belanjawan 2024 perlu memastikan pendidikan berkualiti disediakan dari peringkat prasekolah hingga pengajian tinggi. Belanjawan 2024 perlu menyalurkan dana kepada pendidikan dan latihan dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik (STEM) serta Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET). Ini akan membantu memastikan Malaysia mempunyai tenaga kerja yang berkemahiran tinggi yang mampu memenuhi keperluan industri berkenaan dengan teknologi tinggi yang digariskan oleh NIMP 2030.

Pembangunan infrastruktur yang mapan

Pembangunan infrastruktur adalah aspek penting dalam pembangunan ekonomi negara. Belanjawan 2024 perlu memberi tumpuan kepada pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur seperti lebuh raya, pelabuhan atau lapangan terbang. Pembangunan infrastruktur yang mapan akan meningkatkan konektiviti dalam negara dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pelabuhan-pelabuhan yang moden akan mempercepatkan pengangkutan produk keluar dan masuk negara, meningkatkan produktiviti dan daya saing Malaysia.

Cabaran ekonomi global dan ketahanan

Tidak kurang pentingnya, Belanjawan 2024 perlu mengambil kira cabaran ekonomi global. Dunia terus berubah dengan cepat, dengan cabaran seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik dan ketidakpastian perdagangan antarabangsa. Belanjawan ini harus mencerminkan strategi ketahanan ekonomi terhadap faktor-faktor ini. Ini termasuk pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam landskap ekonomi global.

Pengurusan kewangan yang berhemah

Pengurusan kewangan yang bijak adalah aspek penting dalam Belanjawan 2024. Perlu ada kawalan yang ketat terhadap penggunaan dana awam, pemantauan prestasi program dan tindakan segera jika terdapat penyalahgunaan. Belanjawan harus memberikan tumpuan kepada pelaksanaan yang cermat dan efisien bagi memaksimumkan manfaat daripada setiap perbelanjaan yang dikeluarkan.

Penglibatan maklum balas awam dan penyelidikan

Proses pembentukan belanjawan perlu melibatkan penyelidik, pakar ekonomi dan maklum balas awam. Penyelidikan berterusan perlu dijalankan untuk mengukur kesan program-program belanjawan dan menyelidik keberkesanannya dalam mencapai matlamat ekonomi dan sosial.

Perdagangan serantau

Malaysia mempunyai akses kepada pasaran serantau yang besar. Belanjawan perlu menggalakkan eksport produk dan perkhidmatan Malaysia ke pasaran serantau dengan perjanjian perdagangan yang lebih baik dan usaha promosi perdagangan yang lebih aktif. Ini akan membantu meningkatkan eksport Malaysia dan mencipta lebih banyak peluang perdagangan, selaras dengan matlamat NIMP 2030 untuk memperluaskan rangkaian perniagaan global.

Kesimpulannya, Belanjawan 2024 adalah penting untuk mencapai pemerkasaan ekonomi yang selaras dengan NIMP 2030. Dengan menyelaraskan belanjawan dengan matlamat jangka panjang, pemerkasaan industri, pembangunan infrastruktur, pemerkasaan ekonomi rakyat, pendidikan dan kemahiran, serta cabaran ekonomi global, Malaysia dapat mencapai kedudukan sebagai negara maju yang berdaya saing dan sejahtera menjelang tahun 2030. Belanjawan Malaysia 2024 bukan sahaja merupakan dokumen kewangan, tetapi juga panduan strategik yang membentuk masa depan negara.

 

 

 

 

Profesor Madya Ts. Dr. Md Fauzi Ahmad

Pensyarah dan Ketua Penyelidik Pengurusan Teknologi Pengeluaran

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

 

Artikel ini juga diterbitkan di..

1. Berita Harian m/s 11 : Belanjawan 2024 wajar laksana inisiatif capai matlamat NIMP 2030, artikel hasil penulisan Prof. Madya Ts. Dr. Md. Fauzi bin Ahmad@Mohamad, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan (FPTP), UTHM.

 

Categories
E-WacanaKeratan Akhbar 2023Rencana
Subscribe